The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Dr Danilo Šarenac

Dr Danilo Šarenac (1980) zaposlen je kao viši naučni saradnik na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Završio je studije istorije 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Master studije pohađao je na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpšeti. Master rad pod nazivom The Cult of the Fallen Soldier in Serbia and Hungary Seen through War Memorials 1914-1918 odbranio je 2007. godine. Doktorske studije pohađao je na Filozofskom falultetu u Beogradu, a tezu Prvi svetski rat i Srbija. Tehnicizacija ratovanja i kultura sećanja 1914-2009 odbranio je 2011. godine. Osnovna oblast interesovanja kolege Šarenca je kulturna istorijom Prvog svetskog rata na prostoru Balkana kao i istorija nasilja u prvoj polovini 20. veka (sa posebnim naglaskom na pitanja banditizma i hajdučije).

Kolega Šarenac je boravio u više navrata na usavršavanju u inostranstvu. Godine 2019. boravio je na Friedrich-Meinecke-Institutu u Berlinu, a u okviru DAAD stipendije. Tokom 2021. godine istraživao je u francuskim arhivima u okviru programa Directeurs d’Etudes Associés DEA 2021 oraganizacije La Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Sarađivao je na više medjunardnih projekata uključujući ERC projekat o emancipaciji Roma: “Roma inter Bellum. Roma Civic Emancipation Between the Two Wars”. Među njegovim novijim radovima ističu se: “A View of the Disaster and Victory from below: Serbian Roma Soldiers, 1912–1918”, Social Inclusion  Volume 8, Issue 2, 2020: 277–285; Danilo Šarenac, Aleksandar Miletić, Između diskriminacije i neplanirane integracije : Albanci i Bošnjaci u srpskoj uniformi 1914-1918; Ndërmjet diskriminimit dhe integrimit të paplanifikuar:Shqiptarët dhe Boshnjakët në uniformën serbe në vitet 1914-1918; Between discrimination and unintended integration:Albanians and Bosniaks in Serbian uniform, 1914-1918 Novi Sad: Centar za istorijske studije i dijalog, 2020; “he Rediscovery of the Serbian Great War Veterans in Socialist Yugoslavia (1970-1989) . The Case of Momčilo Gavrić, the Boy Soldier”, Journal of Balkan and Black Sea Studies, Volume 6, 2021: 131-154.