The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

о пројекту

циљеви и задаци

Циљ овог пројекта је да испита најрелевантније етничке, друштвене, културне и политичке компоненте и аспекте српског националног идентитета у његовом мултиетничком окружењу и прати њихову еволуцију кроз различите периоде 20. века.

С обзиром на српско искуство унутар Југославије, резултати истраживања градивних блокова српског идентитета биће критички испитани из више перспективног приступа, користећи примарне документе за креирање свеобухватних студија.

Ови резултати ће бити представљени српској и међународној академској и широј публици у виду научних публикација, јавних предавања и
радионица, онлајн збирки аутентичних извора и докумената и релевантних визуелних презентација.

РАДНИ ПАКЕТИ И ВОЂЕ ТИМОВА

РП 1: Србија Балкан Европа: миграције, културни трансфери, перцепције ( Станислав Сретеновић )

РП 2: „Нови човек” – „Ново друштво” . Од индивидуалних до националних идентитета (Предраг Марковић)

РП 3: Војска, рат, насиље и изградња националног идентитета (Коста Николић)

РП4: Српска православна црква као религија нације и национални идентитет (Радмила Радић)

РП 5: Дигитална визуелизација пројектних тема (Биљана Шимуновић Бешлин)

РП 6: Интеграција налаза пројекта у академски и јавни дискурс (Драгомир Бонџић)

о пројекту

Пројекат Мултиетничка држава и национални идентитети – искуства Срба у 20. веку (SERBIE20) реализује се у оквиру Програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије (Пројекат бр. 7731836).

Пројекат је теоријски утемељен на актуелним, али противречним, теоријама о формирању нација и концептима националног идентитета. Циљ пројекта је да се укаже на кључна обележја и чиниоце обликовања српског националног идентитета у југословенској држави током 20. века. На теоријском и концептуалном нивоу, полазна тачка пројекта је запажање Ентонија Смита, који тврди да су „национални идентитет и нација сложене конструкције састављене од низа међусобно повезаних компоненти: етничке, културне, економске и правне политике. Према Смиту, „они означавају везе солидарности међу члановима заједница уједињених заједничким успоменама, митовима и традицијама. Концептуално, нација је спојила два скупа димензија, једну грађанску и територијалну и другу етничку и генеалошку, у различитим пропорцијама у одређеним случајевима.” У оквиру пројекта ће бити спроведена опсежна истраживања различитих елемената, компоненти и аспеката формирања националног идентитета (идеологије, језик, религија, елите, ратовање, перцепција другости, итд.).

Српски национални идентитет се у 20. веку развијао углавном у оквирима Југославије, кроз различите концепте државности јужнословенских народа. Ова путања је укључивала читав низ политичких и друштвених дисконтинуитета. Југославија је била конгломерат сличних народа и језика са различитим културним и верским пореклом, традицијом и историјом. У границама југословенске државе су се акумулирале огромне разлике које су обухватале наслеђе четири различита културно-цивилизацијске области: византијске, средњоевропске, медитеранске и исламске. Изградња српског националног идентитета представљала је пројекат од изузетног значаја за интелектуалце и политичаре. Жеља да се дефинише шта је заиста „српско“ или „југословенско“ подстицала је, између осталог, стално преиспитивање граница, културне и просветне политике. Однос државе према националним идентитетима био је различит у Југославији пре и после Другог светског рата. После Првог светског рата преовладавало је уверење да ће национално питање свих јужнословенских народа бити решено и испуњено у југословенској краљевини. У комунистичкој Југославији креиран је концепт „новог социјалистичког човека“, као решење за све проблеме класа и нација.

Југославија је била својеврсна лабораторија и „полигон“ за готово све познате политичке и друштвене системе 20. века. Југословенство је постојало само у ауторитарном, иако континуирано нестабилном политичком оквиру. Колико је појам етничке припадности био стабилан у једној изразито нестабилној држави? У оквиру пројекта ће искуство Срба у Југославији бити проучавано у контексту сукоба и криза у Србији и региону током 19. и 20. века, интеграције и модернизације Србија у 20. веку, релација између демократије и диктатуре, традиције и историјског наслеђа, вере и идеологија и других аспеката колективног идентитета.

Циљеви пројекта обухватају унапређење квалитета, релевантности, иновативности и оригиналности историографских истраживања искустава Срба у мултиетничкој југословенској држави током 20. века, у контексту сложених релација и интеракција између националног идентитета и мултиетничке државе. Резултати пројекта биће представљени српској и међународној академској и широј публици у виду јавних предавања и радионица, збирки релевантних историјских извора, узорних визуелних презентација и колективне монографије, веб странице и профила пројекта на друштвеним мрежама.

Српско друштво негује веома чврсте представе о свом искуству у југословенској држави, у распону од изузетно позитивних до изразито негативних, јер ова тема никога не оставља равнодушним и незаинтересованим. Преиспитивање супротстављених становишта у контексту научног истраживања и отворене дебате на основу поузданог знања, критичког мишљења и компаративних примера има велики значај. Очекује се да ће истраживања показати да криза идентитета није само проблем нашег времена, већ процес. Резултати треба да помогну свим појединцима да схвате и процене своје политичко, национално или/етничко самоопредељење у ширем историјском и друштвеном и демократском контексту. Стога, пројекат има за циљ да допре не само до међународне научне заједнице путем научних публикација, већ и да своје истраживачке резултате прошири у ширу јавност организовањем јавних предавања, радионица и презентација путем сајта и одабраних друштвених мрежа.

Разумно је очекивати да ће резултати пројекта на дужи рок бити прихваћени и као подстицај креаторима јавних политика да на историју гледају као на релевантан извор за разматрање различитих концепата у вези са проблемима и решењима, предностима и недостацима, проблемима, али и користи од живота у мултиетничком окружењу. Србија је такође мултинационална и мултикултурна земља, а окружена је државама са којима је делила државност. Учење о изазовима и импликацијама заједничког живота на колективни идентитет требало би да буде најважнији индиректни допринос пројекта академској и широј друштвеној заједници.