The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century

Др Данило Шаренац

Др Данило Шаренац (1980) запослен је као виши научни сарадник на Институту за савремену историју у Београду. Завршио је студије историје 2006. године на Филозофском факултету у Београду. Мастер студије похађао је на Централно европском универзитету у Будимпшети. Мастер рад под називом The Cult of the Fallen Soldier in Serbia and Hungary Seen through War Memorials 1914-1918 одбранио је 2007. године. Докторске студије похађао је на Филозофском фалултету у Београду, а тезу Први светски рат и Србија. Техницизација ратовања и култура сећања 1914-2009 одбранио је 2011. године. Основна област интересовања колеге Шаренца је културна историјом Првог светског рата на простору Балкана као и историја насиља у првој половини 20. века (са посебним нагласком на питања бандитизма и хајдучије).

Колега Шаренац је боравио у више наврата на усавршавању у иностранству. Године 2019. боравио је на Фриедрицх-Меинецке-Институту у Берлину, а у оквиру ДААД стипендије. Током 2021. године истраживао је у француским архивима у оквиру програма Directeurs d’Etudes Associés DEA 2021 ораганизације La Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Сарађивао је на више медјунардних пројеката укључујући ЕРЦ пројекат о еманципацији Рома: “Roma inter Bellum. Roma Civic Emancipation Between the Two Wars”. Међу његовим новијим радовима истичу се: “A View of the Disaster and Victory from below: Serbian Roma Soldiers, 1912–1918”, Social Inclusion  Volume 8, Issue 2, 2020: 277–285; Данило Шаренац, Александар Милетић, Између дискриминације и непланиране интеграције : Албанци и Бошњаци у српској униформи 1914-1918; Ndërmjet diskriminimit dhe integrimit të paplanifikuar:Shqiptarët dhe Boshnjakët në uniformën serbe në vitet 1914-1918; Between discrimination and unintended integration:Albanians and Bosniaks in Serbian uniform, 1914-1918 Нови Сад: Центар за историјске студије и дијалог, 2020; “he Rediscovery of the Serbian Great War Veterans in Socialist Yugoslavia (1970-1989) . The Case of Momčilo Gavrić, the Boy Soldier”, Journal of Balkan and Black Sea Studies, Volume 6, 2021: 131-154.